Contents

통계정보

분류체계별, 연도별 통계현황을 확인할 수 있습니다.

  • 홈

연도별 현황

표본 종수

표본 건수

이 표는 분류체계, 제주 생물종, 연구소 보유 생물종으로 구분되어 내용을 볼 수 있는 표입니다.
분류체계 2015 2016 2017 2018 2019 2020
종수 건수 종수 건수 종수 건수 종수 건수 종수 건수 종수 건수
[분류체계]
척추동물
[2015/종수]
0
[2015/건수]
0
[2016/종수]
0
[2016/건수]
0
[2017/종수]
0
[2017/건수]
0
[2018/종수]
0
[2018/건수]
0
[2019/종수]
0
[2019/건수]
0
[2020/종수]
0
[2020/건수]
0
[분류체계]
해조류
[2015/종수]
155
[2015/건수]
310
[2016/종수]
155
[2016/건수]
374
[2017/종수]
97
[2017/건수]
458
[2018/종수]
90
[2018/건수]
611
[2019/종수]
0
[2019/건수]
0
[2020/종수]
81
[2020/건수]
300
[분류체계]
관속식물
[2015/종수]
56
[2015/건수]
58
[2016/종수]
59
[2016/건수]
64
[2017/종수]
1
[2017/건수]
1
[2018/종수]
22
[2018/건수]
23
[2019/종수]
0
[2019/건수]
0
[2020/종수]
0
[2020/건수]
0
[분류체계]
곤충
[2015/종수]
57
[2015/건수]
141
[2016/종수]
70
[2016/건수]
212
[2017/종수]
0
[2017/건수]
0
[2018/종수]
0
[2018/건수]
0
[2019/종수]
0
[2019/건수]
0
[2020/종수]
0
[2020/건수]
0
[분류체계]
균류
[2015/종수]
0
[2015/건수]
0
[2016/종수]
0
[2016/건수]
0
[2017/종수]
0
[2017/건수]
0
[2018/종수]
0
[2018/건수]
0
[2019/종수]
62
[2019/건수]
102
[2020/종수]
28
[2020/건수]
57
[분류체계]
미생물
[2015/종수]
113
[2015/건수]
181
[2016/종수]
0
[2016/건수]
0
[2017/종수]
158
[2017/건수]
429
[2018/종수]
1
[2018/건수]
1
[2019/종수]
0
[2019/건수]
0
[2020/종수]
0
[2020/건수]
0
합계
[2015/종수]
381
[2015/건수]
690
[2016/종수]
284
[2016/건수]
650
[2017/종수]
256
[2017/건수]
888
[2018/종수]
113
[2018/건수]
635
[2019/종수]
62
[2019/건수]
102
[2020/종수]
109
[2020/건수]
357